FAQs

คำถาม ที่พบบ่อย


ใช้ได้ตลอดไป ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือไม่ได้เลิกประกอบการค้า

ค่าทำศพต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน   ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนท่านนี้ก่อนตาย  ส่งเงินสมทบมาเพียง  4  เดือน ใน 12 เดือน จึงเบิกค่าทำศพไม่ได้

กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเกิน 180 วัน ถือว่าผู้มีเงินได้เป็น

ผู้อยู่ในไทย สามารถหักลดหย่อนภริยาได้ ไม่ว่าภริยาจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศและสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ ไม่ว่าบุตรจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศแต่หากบุตรศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศให้หักลดหย่อนเสมือนบุตรที่มิได้ศึกษา ทั้งนี้ ตามมาตรา 47(1)(ข) และ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร

          สำหรับการหักลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้ชาวต่างชาติจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) โดยบิดามารดาจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ด้วย หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาได้

ไม่มีข้อกำหนดรายได้สูงสุดไว้ แต่กำหนดลักษณะกิจการที่เข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ไว้ดังนี้คือ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดิน สำหรับการประกอบกิจการด้านการผลิตหรือการให้บริการไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน (สำหรับการหักค่าสึกหรอฯ ของทรัพย์สินบางประเภท) หรือมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท (สำหรับการได้สิทธิลดอัตราภาษี) ตามมาตรา 5 อัฏฐารส แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดก็ตาม ที่จดทะเบียนไว้ จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิมมาด้วย

ถ้าผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ  แล้วมิได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทางญาติของผู้เสียชีวิตต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบมรณะ กรอกแบบฟอร์ม สปส. 2-01  มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินกับสำนักงานประกันสังคมคืนได้ตามอัตราที่ประกาศของสำนักงานประกันสังคม ภายใน 2 ปีนับแต่เข้ารับบริการทางการแพทย์

          1.   ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

          2.   ผู้ขายทอดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการ ซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยให้ผู้ขายทอดตลาดออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าของทรัพย์สิน (มาตรา 86/3 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.87/2542)

          3.   ตัวแทนในราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค้าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี (มาตรา 86 วรรคสี่)

          4.   ตัวแทนในราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตัวแทน จะออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรได้ต่อเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ได้ยื่นคำขออนุมัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (มาตรา 86/2)

          5.   ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร และเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม-สรรพากรกำหนด (มาตรา 85/3 และมาตรา 86 วรรคสอง)

          6.   ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเลิกประกอบกิจการหรืออธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อธิบดีกรมสรรพากรจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (มาตรา 86/11)

          7.   ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ได้แจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับอนุมัติให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี (มาตรา 82/3)

กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้ายังมิได้จดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 พร้อมทั้งชำระภาษี(ถ้ามี) ต่อไป ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร

ให้ขอใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยนำใบทะเบียนพาณิชย์ที่ชำรุด หรือใบแจ้งความในกรณีที่ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายมาคืนด้วย

ได้รับสิทธิทันที เมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

yoast seo premium free