FAQs

คำถาม ที่พบบ่อย


การแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

1.เลิกตามที่ข้อบังคับกำหนดกรณีที่จะเลิกไว้

2.เลิกตามกำหนดเวลาที่จดทะเบียนไว้

3.ถ้าบริษัทตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียว บริษัทย่อมเลิกกันเมื่อเสร็จการนั้น

4.เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก

5.เมื่อบริษัทล้มละลาย

6.เมื่อศาลสั่งให้เลิก

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัว ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ไม่ว่าด้วยระการใดๆ ให้ถือว่าลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเป็นที่ถูกต้อง เมื่อผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร ก. พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ ข. สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ ค. บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการและเจ้าหน้าที่หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด ตามประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ

2. กรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว ข.บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น หรือ ค.บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

สำนักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบใหม่และจัดส่งให้ผู้ประกันตนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้  แต่ถ้าผู้ประกันตนรายใดยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ขอให้ยื่นแบบฟอร์ม สปส. 9-02 เพื่อขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบใหม่

สำหรับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม  หากมีการเพิ่มสถานพยาบาลในแต่ละปีทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ผลเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ หากผลเสียหายดังกล่าว บริษัทไม่อาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญา คุ้มกันใดๆ บริษัทมีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทต้องลงเป็นรายจ่ายในรอบระยะ เวลาบัญชีที่ผลเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่รอบระยะเวลาบัญชีที่พนักงานขายฉ้อโกงบริษัทเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย มิใช่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การดำเนินคดีความสิ้นสุดลงแต่อย่างใด

ชื่อในตราต้องตรงกับชื่อที่ขอจองไว้ในแบบจองชื่อนิติบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศด้วย

สามี ภรรยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน  ซึ่งหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการศพ

หักได้ หากบุตรคนที่ 4 เป็นบุตรที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการหักลดหย่อนเพราะการนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ตาม มาตรา 47(1)(ค) แห่ง

ประมวลรัษฎากร

บริษัทเป็นตัวแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แม้ผู้ซื้อจะชำระเงินตรงไปยังบริษัทผู้ขายในต่างประเทศซึ่งเงินจำนวนนั้นได้รวมเงินกำไรไว้ด้วย จึงถือว่าบริษัทเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากไทยเพื่อประโยชน์ของบริษัทในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทต่างประเทศที่ประมวลรัษฎากรถือว่าประกอบกิจการในไทยได้รับเงินได้จากแหล่งเงินได้ในไทยที่มีกำไรรวมอยู่ด้วยและยังมิได้เสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทซึ่งเป็นผู้ทำการแทนจึงมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้สำหรับการจำหน่ายเงินกำไรดังกล่าวออกไปจากประเทศ ตามมาตรา 76 ทวิ ประกอบมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

yoast seo premium free