โทรหาเราทันที!

รับทำบัญชี โทร.
065-829-1664
096-182-6605

ไลฟ์แชท!

คลิกสนทนาด้านขวาล่าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการ ด้านบัญชีและภาษีอากร ต่าง ๆ แบบครบวงจร

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชี รับทำบัญชี ด้วยคุณภาพประกอบด้วยบุคลากรที่มี คุณวุฒิ และ เชี่ยวชาญ งานด้านทำบัญชีอย่างแท้จริง พร้อมให้บริการ อย่างผู้ชำนาญและ น่าเชื่อถือ กับคุณได้อย่างครบวงจร  บริษัทเน้นนโยบาย คุณภาพงานดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำงานเสร็จตามกำหนดรักษาความลับของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจจากเอกสาร ทางบัญชีวางแผนภาษีเพื่อให้ผู้เสียภาษีเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด จัดอบรมพนักงานและบุคคลากรอยู่เสมอให้มี ความรู้ ความสามารถ และศึกษาข้อกฎหมายที่ออกใหม่อยู่เสมอ

สอบถามรายละเอียดบริการ ให้เสนอราคา ปรึกษาข้อมูลด้านบัญชี-ภาษี เบื้องต้น ได้ตลอดเวลาทำการทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงาน จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา พื้นที่บริการรับทำบัญชี ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่บริการตรวจสอบบัญชี ทั่วประเทศ

home_p
account service

บริการ ของเรา

null

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี บันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงทางบัญชี   ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
null

รับจดทะเบียนบริษัท

รับ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคออนไลน์ จองชื่อบริษัท จองชื่อนิติบุคคล
null

รับทำระบบเงินเดือน

บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ทำเงินเดือน คำนวณค่าแรงพนักงานทั้ง รายวัน รายเดือน ดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน
null

รับทำประกันสังคม

จัดทำประกันสังคมรายเดือน รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงานประจำ นำส่งประกันสังคม
null

รับตรวจสอบบัญชี

บริการรับ ตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified audit accountant)
null

รับวางแผนบัญชีและภาษี

บริการวางระบบบัญชีและภาษีอากร ธุรกิจทุกประเภท วางระบบบัญชี และภาษีอากร ให้เหมาะกับธุรกิจของกิจการ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษา

บริการ อื่น ๆ

  • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร
  • ขอใบอนุญาตทำงานขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (WorkPermit & VISA)
  • ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวร
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90,91,94
banner-home_01-1
bg_h
service01

บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว พร้อมให้บริการ บริการงานด้วยคุณภาพ รับทำบัญชี บันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริการรับตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified audit accountant)

บริการจดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคออนไลน์ จองชื่อบริษัท จองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร ขอใบอนุญาตทำงานขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
( WorkPermit & VISA )
service02

คำถามที่พบบ่อย ?

การแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

1.เลิกตามที่ข้อบังคับกำหนดกรณีที่จะเลิกไว้

2.เลิกตามกำหนดเวลาที่จดทะเบียนไว้

3.ถ้าบริษัทตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียว บริษัทย่อมเลิกกันเมื่อเสร็จการนั้น

4.เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก

5.เมื่อบริษัทล้มละลาย

6.เมื่อศาลสั่งให้เลิก

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัว ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ไม่ว่าด้วยระการใดๆ ให้ถือว่าลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเป็นที่ถูกต้อง เมื่อผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร ก. พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ ข. สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ ค. บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการและเจ้าหน้าที่หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด ตามประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ

2. กรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว ข.บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น หรือ ค.บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

สำนักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบใหม่และจัดส่งให้ผู้ประกันตนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้  แต่ถ้าผู้ประกันตนรายใดยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ขอให้ยื่นแบบฟอร์ม สปส. 9-02 เพื่อขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลใบใหม่

สำหรับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม  หากมีการเพิ่มสถานพยาบาลในแต่ละปีทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ผลเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ หากผลเสียหายดังกล่าว บริษัทไม่อาจได้กลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญา คุ้มกันใดๆ บริษัทมีสิทธินำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทต้องลงเป็นรายจ่ายในรอบระยะ เวลาบัญชีที่ผลเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งได้แก่รอบระยะเวลาบัญชีที่พนักงานขายฉ้อโกงบริษัทเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย มิใช่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การดำเนินคดีความสิ้นสุดลงแต่อย่างใด

ชื่อในตราต้องตรงกับชื่อที่ขอจองไว้ในแบบจองชื่อนิติบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศด้วย

สามี ภรรยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน  ซึ่งหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการศพ

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับเรา

จดทะเบียนบริษัท
บัญชี

บทความ น่ารู้เรื่องบัญชี

หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน

จัดทำบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยจะให้หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน จำกัดนั้นๆ เป็นผู้ดำ เนินการแทน ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ จัดทำ บัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้ 1. จัดทำ บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า... read more

ห้างหุ้นส่วน

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน ความหมายของห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงทำการค้าร่วมกัน เพื่อแสวงหากำ ไร และแบ่งผลกำ ไรจากการดำ เนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถ ลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ถ้าลงหุ้นด้วย ทรัพย์สิน หรือแรงงาน... read more

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

read more

จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย 3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1... read more

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม

ในฐานะ HR การดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่พนักงาน เข้าทำงานเป็นวันแรกกันเลยทีเดียว โดยสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อรับพนักงานใหม่เข้ามาได้แก่ 1. กรณีลูกจ้างยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาก่อน เมื่อรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน และพนักงานคนนั้นยังไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อน ให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้าง ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ โดยยื่นแบบหนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-02) และแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ประกันตนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำ 2. กรณีรับลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาแล้วเข้าทำงาน กรณีลูกจ้างเคยเป็นผู้ประกันตนจากสถานประกอบการอื่น... read more

ประกันสังคมน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

  สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่แล้ว นอกเหนือจากกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจยังมีเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ดำเนินเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ้างให้ถูกต้องดังนี้ค่ะ ประกันสังคมคืออะไร           ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน... read more

มี “ประกันสังคม”ไปทำไม

  หลายๆครั้งที่มีคำถามที่ว่ามี “ประกันสังคม”ไปทำไม ทำแล้วได้อะไร คำถามเหล่านี้เกิดจากความไม่เข้าใจในระบบประกันสังคมที่แท้จริง เพื่อความเข้าใจง่ายๆคือการสร้างกองทุนที่เรียกว่า “กองทุนประกันสังคม” โดยนำเงินสมทบจากลูกจ้าง(ผู้ประกันตน) +เงินสมทบจากสถานประกอบการ(นายจ้าง)ตามสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อมาใช้ในการสร้างหลักประกันให้กับลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ทุกคน และยังมี“กองทุนเงินทดแทน”ที่มีสถานประกอบการ(นายจ้าง)เป็นผู้ส่งเงินสมทบเพื่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในงาน โดยมีสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สูงสุดอันจะเกิดประโยชน์ต่อลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)                หลักการง่ายๆ... read more

การจัดทำบัญชี

ในการจัดทำบัญชีของกิจการจำเป็นต้องอาศัยเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจนกระทั่งประมวลผลเพื่อนำเสนองบการเงิน ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้ดังนี้ ขั้นตอนการปิดบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า (Transaction Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของวงจรบัญชี คือการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) (Journalizing Original Entries) เมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าได้แล้วว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้ว หลังจากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) ไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย (สมุดบัญชีแยกประเภท) (Posting)... read more

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

bigbanner001-2

yoast seo premium free