รับทำบัญชี

บริการ รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ภาษีอากร ประกันสังคม ปิดงบการเงิน

บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ดำเนินการโดยผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด เราให้บริการงานด้านบัญชีนานกว่า 20 ปี เรารับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมให้บริการทุกวัน โทร 065-829-1664 , 096-182-6605

 

บริการ รับทำบัญชี ของเรามีคุณภาพและเชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่บริการงานด้านบัญชี รับทำบัญชี ด้วยคุณภาพประกอบด้วยบุคลากรที่มี คุณวุฒิ และ เชี่ยวชาญ งานด้านทำบัญชีอย่างแท้จริง พร้อมให้บริการ อย่างผู้ชำนาญและ น่าเชื่อถือ กับคุณได้อย่างครบวงจร  บริษัทเน้นนโยบาย คุณภาพงานดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำงานเสร็จตามกำหนดรักษาความลับของลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจจากเอกสาร ทางบัญชีวางแผนภาษีเพื่อให้ผู้เสียภาษีเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด จัดอบรมพนักงานและบุคคลากรอยู่เสมอให้มี ความรู้ ความสามารถ และศึกษาข้อกฎหมายที่ออกใหม่อยู่เสมอ

สิ่งที่คุณได้รับจากการใช้บริการรับทำบัญชีของเรา

 1. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานสายบัญชี การขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานการจ่ายเงินเดือนสูง ๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
 2. เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 3. เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
  ทันเวลา
 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 5. ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 6. สามารถติดต่อสอบถามทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีได้ตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 7. เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 8. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 9. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการรับทำบัญชีของเรา

ค่าบริการที่เราคิดกับลูกค้าแต่ละรายจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจำนวนเอกสารบัญชีที่มากน้อย ของแต่ละกิจการ และประเภทของธุรกิจ ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชีและภาษี รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการ
ค่าบริการที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เบื้องต้น ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานการทำงานที่ดี
ทางบริษัทฯ ขอเสนอตัวให้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งของท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการเรียกใช้บริการจากท่าน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา

รับและคัดแยกเอกสาร

รับเอกสารหรือไฟล์ – บัญชีและภาษี
รับเอกสารหรือไฟล์ – Statement
คัดแยกเอกสารตามระบบ
นำเอกสารเข้าแฟ้ม/ที่เก็บจัดเก็บ

ทำภาษีและประกันสังคม

บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND1_SSO เพื่อจัดทำภงด.1
บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND1_SSO เพื่อจัดทำประกันสังคม
บันทึกข้อมูลในไฟล์ PND353_PP30 เพื่อจัดทำภงด.3/ภงด53
จัดทำภพ.36/ภงด.54 (ถ้ามี)
บันทึกใบกำกับภาษีขาย-ภาษีซื้อในไฟล์ PND353_PP30 เพื่อจัดทำภพ.30
ตรวจสอบความถูกต้องของภงด.1,3,53,54 และภพ.30,36 และประกันสังคม
แจ้งยอดลูกค้าค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคม
ลูกค้ายืนยันยอดภาษี
Upload ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายขึ้นเว็บไซต์กรมสรรพากรและสั่งพิมพ์แบบ
กรอกข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในเว็บไซต์กรมสรรพากร และสั่งพิมพ์แบบ
Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและสั่งพิมพ์แบบ
ติดตามยอดค่าภาษีและประกันสังคมกับลูกค้า
รับหลักฐานการโอนเงินค่าภาษีและประกันสังคมจากลูกค้า
สรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำมาแนบกับแบบภาษี
สรุปยอดค่าประกันสังคม
สั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าประกันสังคม
นำเงินสดไปชำระค่าประกันสังคมที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ส่งสำเนาแบบภาษีและประกันสังคม พร้อมใบเสร็จให้แก่ลูกค้า
สรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนำมาแนบกับแบบภาษี

บันทึกบัญชี

บันทึกรายการใบสั่งขาย (สินค้า/บริการ)
บันทึกรายการขายเชื่อ (สินค้า/บริการ)
บันทึกรายการขายสด (สินค้า/บริการ)
บันทึกรายการรับชำระเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีขายกับภพ.30/รายงาน
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
บันทึกรายการฝากเงินสดเข้าธนาคาร
บันทึกรายการนำฝากเช็คเข้าธนาคาร
บันทึกรายการเช็ครับที่ผ่าน
บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
บันทึกรายการเงินโอนระหว่างธนาคาร
บันทึกรับเงินบัตรเครดิตเข้าธนาคาร
บันทึกรายการใบสั่งซึ้อ (สินค้า/บริการ)
บันทึกรายการซื้อเชื่อ (สินค้า/บริการ)
บันทึกรายการซื้อสด (สินค้า/บริการ)
บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายกับภงด.1,3,53,54/รายงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อกับภพ.30,36/รายงาน
บันทึกรายการถอนเงินสดจากธนาคาร
บันทึกรายการเช็คจ่ายที่ผ่าน
บันทึกค่าธรรมเนียม,ดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร

ปิดบัญชี

ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ที่มีการซื้อเพิ่ม
บันทึกรายการรายละเอียดสินทรัพย์
Post GL บันทึกค่าเสื่อมราคา
บันทึกรายการค้างรับ – ค้างจ่าย
บันทึกรายการรับล่วงหน้า – จ่ายล่วงหน้า
บันทึกรายการเงินเดือนค้างจ่าย
ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย
กระทบยอดสินค้าคงเหลือเปรียบเทียบกับไฟล์ลูกค้าหรือยอดคงเหลือจริง
ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวด-ปลายงวด

สอบทานและทำรายงาน

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการทำบัญชีทั้งหมด
ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารกับแยกประเภท
ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้การค้ากับแยกประเภท
ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหนี้การค้ากับแยกประเภท
ตรวจสอบรายละเอียดเช็ครับในมือกับแยกประเภท
ตรวจสอบรายละเอียดเช็คจ่ายในมือกับแยกประเภท
ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพย์กับแยกประเภท
ทำรายงานประจำเดือนส่งลูกค้า

ส่งคืนเอกสาร

จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเพื่อส่งคืนลูกค้า
ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งคืนเอกสารให้ลูกค้า
ส่งคืนเอกสารให้ลูกค้า
yoast seo premium free