หลักเกณฑ์การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท?

การแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

yoast seo premium free